Maak een vertrouwelijke melding

 

Een klokkenluider is een persoon die een integriteitsinbreuk binnen onze organisatie wenst te melden. De wetgeving schrijft voor dat een klokkenluider in een werkgerelateerde context op een veilige, vertrouwelijke en anonieme wijze een melding moet kunnen maken zonder vrees voor represailles (negatieve gevolgen).

 

 

Wie kan een melding doen?

Iedereen binnen de werkgerelateerde context: medewerkers, bestuurders, vrijwilligers, stagiairs, leveranciers, (onder)aannemers, ex-medewerkers, consultants, freelancers en sollicitantanten.

Over welk soort inbreuken gaat het?

Elke inbreuk op onderstaande beleidsterreinen:

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten, producten en markten, voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme
 • Productveiligheid en -conformiteit
 • Veiligheid van het vervoer
 • Milieubescherming
 • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • Veiligheid van levensmiddelen, dierenvoeding, -gezondheid en -welzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • Bescherming van persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, beveiliging van netwerk en informatiesystemen
 • Financiële belangen EU of verstoring interne markt
 • Bestrijding van belastingsfraude en sociale fraude

Elke lopende, voltooide, poging tot, verbergen van inbreuk kan gemeld worden.

De inbreuk hoeft nog niet bewezen te zijn. Ook als de melder een gegronde reden heeft om aan te nemen dat het om een inbreuk gaat, kan een melding gedaan worden.

Wat gebeurt er met je melding?

Meldingen worden steeds vertrouwelijk of anoniem (naar keuze van de melder) behandeld en opgenomen in het vertrouwelijk meldingsregister.

De melding wordt opgevolgd door Filip Demortier en Annelies Buffel, ook vertrouwenspersonen van de organisatie. Zij controleren de juistheid van de melding en gaan na of ze de inbreuk kunnen aanpakken via maatregelen zoals een intern onderzoek, vervolging, terugvordering of het beëindigen van de procedure.

Wanneer krijg je feedback?

Je ontvangt een bevestiging van je melding binnen de zeven dagen. Daarbij wordt Filip Demortier of Annelies Buffel aangeduid voor de opvolging van de melding. Hij of zij zal zo nodig bijkomende informatie opvragen, maar ook feedback geven. Deze feedback volgt maximum drie maanden na de ontvangstmelding en kan één keer met nog eens drie maanden verlengd worden.

Welke bescherming geniet je?

Het meldkanaal en de opvolging zijn zo georganiseerd dat de veiligheid maximaal wordt gegarandeerd en de vertrouwelijk en geheimhouding worden beschermd van de identiteit van de melder, de melding en eventueel genoemde derden.

De personen die een actieve ondersteuning geven aan de melder tijdens de meldprocedure (vb. een collega of een lid van de vakbond) of familieleden van de melder genieten dezelfde bescherming.

Voor de melder en eventuele facilitators of derden geld een verbod op represailles zoals bijvoorbeeld schorsing, ontslag, degradatie, loonsverlaging, het onthouden van opleiding, negatieve prestatiebeoordeling, sancties, intimidatie, pesterijen, nadelige of ongelijke behandeling, … (niet-limitatieve opsomming).