Coach medewerkersbeleid

 

Binnen Familiezorg O-VL willen we onze medewerkers duidelijkheid geven wat zijn/haar  functie en rol is in de organisatie. Wij formuleren de resultaatsgebieden voor iedere functie– vanuit de idee van empowerment, zelfmanagement en innovatie, sleutelwoorden in onze organisatie. We willen onze medewerkers een autonome bewegingsruimte bieden binnen een duidelijk werkingskader, waarbinnen ze  creatief aan de slag kunnen, en met vallen en opstaan kunnen groeien. Met het helder maken van de verwachte competenties  zetten we in op de inzetbaarheid van onze medewerkers -  opdat ze zich competent voelen,  kunnen groeien waar nodig en hierin  ondersteund worden via vorming en coaching.

 

 

Contract
Onbepaalde duur
Working hours
32u

Wat houdt de job in?

1. Vanuit de visie van empowerment en zelfmanagement

Uitbouw van het vormings- en coachingsaanbod in functie van de competentieversterking

- Het realiseren van een resultaatsgericht vormings- en coachingsaanbod dat beantwoordt aan de noden van de medewerker, cursist en de organisatie.

- Het inzetten op een resultaatsgerichte begeleiding die medewerkers versterkt in het omgaan met specifieke situaties zoals culturele sensitiviteit en diversiteit, crisisopvolging, en pijnlijke confrontaties zoals agressie, discriminatie, beschuldiging en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

- Een aantoonbare bijdrage leveren aan de cultuur van zelfreflectie en zelfontwikkeling, om zo mee de lerende organisatie te kunnen uitbouwen.

* Uitbouw van de doelgroepenwerking

- Aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling, bijsturing en implementatie van “doelgroepenbeleid” en de hieraan gekoppelde zorgprocessen binnen de organisatie.

- Vertalen van het doelgroepenbeleid in een vormings- en lessenpakket en dit pakket op maat van de cursistengroep in het opleidingscentrum, en van de groep basismedewerkers aanbieden.

- Coaching van medewerkers in doelgroepcompetenties via zelfreflectie.

- Het formuleren van doelgroep specifiek advies in concrete cliëntsituaties en bij crisis.

2. Inzetten op samenwerking

* Vanuit de interne netwerkkaart op een bewuste wijze relevante samenwerkingsverbanden aangaan met externe actoren, ter versterking van het eigen doelgroep- en vormingsbeleid.

* Supervisies met teams en leidinggevende leiden met impact op een doelgerichte en doelgroepgerelateerde aanpak in cliëntsituaties.

3. Samen creatief en innovatief aan de slag

* Neemt eigenaarschap op in een aantal toegewezen beleidsdomeinen en stemt hiervoor maximaal af met alle relevante interne en externe actoren.

* Implementeert creatieve en innovatieve methodieken op vlak van coaching en begeleiding in functie van het versterken van het ‘functioneren als team’ en de samenwerkingsrelatie leidinggevende-medewerker.

* Verankert de begeleiding en coaching in het ontwikkeling en updaten van opvolginstrumenten en -tools.

* Ontwikkelt voor de medewerkers hanteerbare documenten (vormingspakketten, e-learnings, infofiches, handleidingen) in het kader van het doelgericht zorgproces en in maximale afstemming met relevante interne actoren.

* Gaat voor zijn/haar voortdurende zelfontwikkeling en actualisatie van expertise inzake coaching en competentieversterkend werken enerzijds en in de toegewezen specifieke doelgroepen van de organisatie anderzijds, en dit via bijscholing, lectuur en inter- en supervisie.

 

Solliciteer nu

Bij interesse stuur dan je kandidatuur in voor 30/04/2021.

Ik wil solliciteren

Competenties

Kerncompetenties:

 • Samenwerken
 • Loyaliteit/organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen/creativiteit
 • Plannen en organiseren
 • Communicatieve vaardigheden

Functiespecifieke competenties

 • Coachen
 • Presenteren
 • Conflicthantering
 • Samenwerken stimuleren
 • Veranderingsbereidheid/flexibiliteit

Diplomavereisten/paritair comité

 • Je hebt minimaal Bachelor bij voorkeur in het studiegebied welzijnszorg/gezondheidszorg in het studiegebied gezondheidszorg of sociaal-agogisch werk, bijkomende opleiding en ervaring in coaching methodiek.
 • Voorkeur aan kandidaten met kennis van de sector en een aantoonbare ervaring en /of opleiding in het betrokken domein
 • Verloning overeenkomstig paritair comité: 318.02

Nuttige informatie

 

 • Solliciteren kan tem 31/05/2021 via mail naar job@familiezorg.be